Werbe & Partners arbetar engagerat och proaktivt för en välmående arbetsplats. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. När symtom och sjukdom uppstår är tidig upptäckt och åtgärd avgörande för förloppet.

Vi arbetar med hälsofrämjande insatser, exempelvis screening av upplevd hälsa, hälsoundersökning samt fysisk aktivitet i grupp. Vi erbjuder även föreläsningar med fokus på bland annat stresshantering, ergonomi samt vardagsbalans.

Utöver det erbjuds insatser där vi arbetar mer aktivt, individuellt, i grupp och med organisationen. Ergonomirond samt vardagsrevidering är några exempel.

Med rehabiliterande insatser är målet att återfå hälsan samt arbetsförmågan. I denna process är det vanligt att träffa flera professioner, exempelvis läkare, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Vi erbjuder även stöd till chef/HR vid medarbetares sjukskrivning i syfte att förtydliga, förenkla och effektivisera processen i att stötta medarbetarens arbetsåtergång.

Företagsabonnemang

Medarbetaren är den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Genom vårt abonnemang kan vi hjälpa företag att förebygga, upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt.

Läs mer

Arbetsförmågeutredning

Långdragen ohälsa utan säker diagnos?
Svårt att klara ordinarie arbete, efter frånvaro?
En arbetsförmågeutredning kan ge svar på många frågor

Läs mer

Taktil massage

För smärtlindring, välbefinnande och bättre sömn

Läs mer