Vi som jobbar på Werbe & Partners i Göteborg

Peter Währborg

Specialistläkare och MAL

Peter Währborg

Peter Währborg disputerade 1988 vid Göteborgs universitet på en avhandling om beteendeförändringar hos strokepatienter. Han är specialist i kardiologi, internmedicin och smärtlindring. Han är docent i kardiologi vid Sahlgrenska Akademin.

Han är också sociolog, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Währborg var tidigare chef vid Institutet för stressmedicin i Göteborg samt professor i beteendemedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Han är författare till ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel. Stress och den nya ohälsan är en av Währborgs mer uppmärksammade böcker som i sin senaste version utkom 2009. Peter har i sin yrkesroll, decenniers erfarenhet av komplexa syndrom.

Läs mer

Tomas Bremholm

Specialistläkare i allmänmedicin

Tomas Bremholm

Tomas har en gedigen utbildningsbakgrund som specialist i allmänmedicin med stort intresse för mötet med människan och den enskilda individens olika förutsättningar att hantera ohälsa och de aktivitetsnedsättningar som kan bli en följd av sådan ohälsa. Han har tidigare varit överläkare vid Försäkringsmedicinskt Centrum och verksam i olika multimodala rehabiliteringsteam inom primärvården. Han har dessutom varit verksam som företagsläkare.

Tomas har stor erfarenhet av sådana komplexa ohälsotillstånd som inte enkelt låter sig inrymmas under en enskild specialitets verksamhetsområde och är särskilt intresserad av samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer.

Läs mer

Lisbeth Währborg

Psykoterapeut

Lisbeth Währborg

Lisbeth Währborg är leg. sjuksköterska och psykoterapeut (KBT). Hon har lång erfarenhet inom båda verksamhetsområdena och framförallt inom disciplinerna smärta och stressrelaterade tillstånd. Hon har tidigare varit verksam vid Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum Angereds närsjukhus samt Stress och smärtmottagningen vid Aleris specialistvård, Arkivgatan i Göteborg.

Hon har genomgått omfattande vidareutbildning inom dessa områden samt inom psykiatri där hon också har arbetat med posttraumatiska stressyndrom, depressions- och ångestsjukdomar samt sömnproblematik.

Hon har också varit kurssekreterare vid akademiska smärtutbildningar och hon deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling.

Läs mer

Kicki Nordström

Fysioterapeut

Kicki Nordström

Kicki Nordström är leg fysioterapeut/ master i fysioterapi och specialist inom smärta och smärtrehabilitering. Hon har lång erfarenhet av långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar. Kicki har arbetat både i privat verksamhet och inom landstinget. Hon har fördjupad utbildning inom OMT (ortopedisk manuell terapi, steg 3) där hon utför utredningar och behandling av smärta samt utbildning inom kognitiv psykoterapi (steg 1).

Kicki deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling och bevakar forskning inom dessa områden kontinuerligt.

Utöver ovanstående kompetens arbetar Kicki gärna med kreativa interventioner som yoga och dans.

Läs mer

Dan Dahlén

Arbetsterapeut/hälsostrateg

Dan Dahlén

Kandidatexamen i arbetsterapi på Högskolan i Jönköping 2007. Dan har främst arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommun, landsting, stat samt privata verksamheter. Dan har även arbetat med rehabkoordinering och har en gedigen kunskap i förebyggande arbete, samt återgång i arbete i samband med sjukskrivning.

Som hälsostrateg hjälper Dan företag att identifiera behov av hälsofrämjande samt förebyggande insatser, i syfte att minska risken för ohälsa på arbetsplatsen. Dan finns även som stöd för arbetsgivare och medarbetare vid eventuell sjukskrivning, då med fokus på rehabiliterande åtgärder.

Många personer upplever idag en obalans i vardagen, där allt fler aktiviteter ska få plats under dygnets 24 timmar. En förändring behöver då göras, vilket Dan, med hjälp av arbetsterapeutiska interventioner, hjälper individer med.

Dan utför även arbetsförmågeutredningar som ett steg i processen att återfå och behålla arbetsförmågan över tid. Detta sker ofta tillsammans med andra professioner, exempelvis läkare, psykolog, fysioterapeut.

Läs mer

Åsa Markusson

Distriktssköterska

Åsa Markusson

Läs mer

Anna Hallberg

Medicinsk sekreterare

Anna Hallberg

Anna utbildade sig till medicinsk sekreterare 2002. Hon har sedan dess blandat annat arbetat på specialisttandvård och medicinklinik inom Kalmar läns landsting. De senaste 10 åren har Anna arbetat på Angereds Närsjukhus där hon till en början var på gynmottagningen. Hon har därefter arbetat som resurssekreterare och de senaste fyra åren har hon varit på hjärt- och diabetesmottagningen. Under åren på Angereds Närsjukhus har hon även varit handledare för studenter och nyanställda.

Läs mer

Maria Paskovski

Teamleader

Maria Paskovski

Maria är sjuksköterska i sin grundprofession och arbetar som teamleader på Smärthjälpen sedan våren 2019. Som teamleader ansvarar Maria för den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen.

Hon har erfarenheter från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning), Annedalsklinikens hjärtmottagning och operationskoordinering. Maria har också erfarenheter från privatvård samt vårdsförsäkringar inom försäkringsbranschen.

Läs mer

Hitta hit

Anders Personsgatan 12
41664 Göteborg
Öppettider
Telefontid månd-fred 09:00-14:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info@werbe.se